ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำผักชี

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำผักชี ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน สังฆประชานุสรณ์ แขวง ลำผักชี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำผักชี มีประชากรชายจำนวน 142 คน และประชากรหญิงจำนวน 156 คน รวมเป็น 298 คน

ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำผักชี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 90 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 45 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำผักชี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำผักชี

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: สังฆประชานุสรณ์

แขวง: ลำผักชี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 142 คน

ประชากรหญิง: 156 คน

ประชากรรวม: 298 คน

จำนวนครัวเรือน: 90 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 45 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button