ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำต้อยติ่ง

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำต้อยติ่ง ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.พรมดี ถนน วิบูลย์ธนกิจ แขวง ลำต้อยติ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำต้อยติ่ง มีประชากรชายจำนวน 383 คน และประชากรหญิงจำนวน 386 คน รวมเป็น 769 คน

ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำต้อยติ่ง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 139 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 138 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำต้อยติ่ง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำต้อยติ่ง

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.พรมดี

ถนน: วิบูลย์ธนกิจ

แขวง: ลำต้อยติ่ง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 383 คน

ประชากรหญิง: 386 คน

ประชากรรวม: 769 คน

จำนวนครัวเรือน: 139 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 138 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button