ชุมชนแผ่นดินทองวัดพระยาปลา

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองวัดพระยาปลา ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน ประชาสำราญ แขวง คลองสิบสอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองวัดพระยาปลา มีประชากรชายจำนวน 233 คน และประชากรหญิงจำนวน 265 คน รวมเป็น 498 คน

ชุมชนแผ่นดินทองวัดพระยาปลา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 111 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 111 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองวัดพระยาปลา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองวัดพระยาปลา

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: ประชาสำราญ

แขวง: คลองสิบสอง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 233 คน

ประชากรหญิง: 265 คน

ประชากรรวม: 498 คน

จำนวนครัวเรือน: 111 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 111 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button