ชุมชนแผ่นดินทองลำมดตะนอยสร้างสรรค์

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองลำมดตะนอยสร้างสรรค์ ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.สมานพัฒนา ถนน วิบูลยสาธุกิจ แขวง ลำผักชี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองลำมดตะนอยสร้างสรรค์ มีประชากรชายจำนวน 839 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,250 คน รวมเป็น 2,089 คน

ชุมชนแผ่นดินทองลำมดตะนอยสร้างสรรค์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 420 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 200 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองลำมดตะนอยสร้างสรรค์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองลำมดตะนอยสร้างสรรค์

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.สมานพัฒนา

ถนน: วิบูลยสาธุกิจ

แขวง: ลำผักชี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 839 คน

ประชากรหญิง: 1,250 คน

ประชากรรวม: 2,089 คน

จำนวนครัวเรือน: 420 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 200 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button