ชุมชนแผ่นดินทองยายชุ่มอุทิศ

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองยายชุ่มอุทิศ ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนยายชุ่มอุทิศ ซ.วากั๊ฟยายชุ่มอุทิศ ถนน มิตรไมตรี แขวง คู้ฝั่งเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองยายชุ่มอุทิศ มีประชากรชายจำนวน 103 คน และประชากรหญิงจำนวน 119 คน รวมเป็น 222 คน

ชุมชนแผ่นดินทองยายชุ่มอุทิศ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 47 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 38 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองยายชุ่มอุทิศ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองยายชุ่มอุทิศ

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนยายชุ่มอุทิศ ซ.วากั๊ฟยายชุ่มอุทิศ

ถนน: มิตรไมตรี

แขวง: คู้ฝั่งเหนือ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 103 คน

ประชากรหญิง: 119 คน

ประชากรรวม: 222 คน

จำนวนครัวเรือน: 47 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 38 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button