ชุมชนแผ่นดินทองยะมีอุ้ลมุดตะกีน (ลำหินใต้)

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองยะมีอุ้ลมุดตะกีน (ลำหินใต้) ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ถนน เลียบคลองลำหินฝั่งใต้ แขวง โคกแฝด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองยะมีอุ้ลมุดตะกีน (ลำหินใต้) มีประชากรชายจำนวน 172 คน และประชากรหญิงจำนวน 176 คน รวมเป็น 348 คน

ชุมชนแผ่นดินทองยะมีอุ้ลมุดตะกีน (ลำหินใต้) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 67 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 62 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองยะมีอุ้ลมุดตะกีน (ลำหินใต้) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองยะมีอุ้ลมุดตะกีน (ลำหินใต้)

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10

ถนน: เลียบคลองลำหินฝั่งใต้

แขวง: โคกแฝด

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 172 คน

ประชากรหญิง: 176 คน

ประชากรรวม: 348 คน

จำนวนครัวเรือน: 67 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 62 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button