ชุมชนแผ่นดินทองภักดีธรรม

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองภักดีธรรม ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.ภักดีธรรม ถนน เลียบวารี แขวง โคกแฝด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองภักดีธรรม มีประชากรชายจำนวน 181 คน และประชากรหญิงจำนวน 214 คน รวมเป็น 395 คน

ชุมชนแผ่นดินทองภักดีธรรม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 58 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 54 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองภักดีธรรม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองภักดีธรรม

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.ภักดีธรรม

ถนน: เลียบวารี

แขวง: โคกแฝด

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 181 คน

ประชากรหญิง: 214 คน

ประชากรรวม: 395 คน

จำนวนครัวเรือน: 58 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 54 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button