ชุมชนแผ่นดินทองบ้านเกาะพัฒนา

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองบ้านเกาะพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน เลียบคลองสิบสาม แขวง หนองจอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองบ้านเกาะพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 275 คน และประชากรหญิงจำนวน 296 คน รวมเป็น 571 คน

ชุมชนแผ่นดินทองบ้านเกาะพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 164 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 111 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองบ้านเกาะพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองบ้านเกาะพัฒนา

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: เลียบคลองสิบสาม

แขวง: หนองจอก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 275 คน

ประชากรหญิง: 296 คน

ประชากรรวม: 571 คน

จำนวนครัวเรือน: 164 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 111 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button