ชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.อัลฮุดา ถนน เลียบวารี แขวง กระทุ่มราย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย มีประชากรชายจำนวน 543 คน และประชากรหญิงจำนวน 478 คน รวมเป็น 1,021 คน

ชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 155 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 147 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.อัลฮุดา

ถนน: เลียบวารี

แขวง: กระทุ่มราย

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 543 คน

ประชากรหญิง: 478 คน

ประชากรรวม: 1,021 คน

จำนวนครัวเรือน: 155 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 147 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button