ชุมชนแผ่นดินทองบิดาย่าตุ้ลฮิดายะห์ (สุเหร่าสิบสี่)

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองบิดาย่าตุ้ลฮิดายะห์ (สุเหร่าสิบสี่) ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 มัสยิดบิดาย่าตุ้ลฮิดายะห์ ถนน วัดใหม่เจริญราษฎร์ แยก ถ.คลองสิบสี่ แขวง คลองสิบสอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองบิดาย่าตุ้ลฮิดายะห์ (สุเหร่าสิบสี่) มีประชากรชายจำนวน 215 คน และประชากรหญิงจำนวน 209 คน รวมเป็น 424 คน

ชุมชนแผ่นดินทองบิดาย่าตุ้ลฮิดายะห์ (สุเหร่าสิบสี่) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 73 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 58 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองบิดาย่าตุ้ลฮิดายะห์ (สุเหร่าสิบสี่) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองบิดาย่าตุ้ลฮิดายะห์ (สุเหร่าสิบสี่)

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 มัสยิดบิดาย่าตุ้ลฮิดายะห์

ถนน: วัดใหม่เจริญราษฎร์ แยก ถ.คลองสิบสี่

แขวง: คลองสิบสอง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 215 คน

ประชากรหญิง: 209 คน

ประชากรรวม: 424 คน

จำนวนครัวเรือน: 73 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 58 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button