ชุมชนแผ่นดินทองบาหยัน 2

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองบาหยัน 2 ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 35 หมู่ 1 ถนน มิตรไมตรี แขวง คู้ฝั่งเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองบาหยัน 2 มีประชากรชายจำนวน 133 คน และประชากรหญิงจำนวน 117 คน รวมเป็น 250 คน

ชุมชนแผ่นดินทองบาหยัน 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 50 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองบาหยัน 2 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองบาหยัน 2

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: 35 หมู่ 1

ถนน: มิตรไมตรี

แขวง: คู้ฝั่งเหนือ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 133 คน

ประชากรหญิง: 117 คน

ประชากรรวม: 250 คน

จำนวนครัวเรือน: 50 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button