ชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลเอี๊ยะซาน (ลำตาจีน)

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลเอี๊ยะซาน (ลำตาจีน) ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.ลำไทร ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวง โคกแฝด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลเอี๊ยะซาน (ลำตาจีน) มีประชากรชายจำนวน 206 คน และประชากรหญิงจำนวน 185 คน รวมเป็น 391 คน

ชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลเอี๊ยะซาน (ลำตาจีน) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 99 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 84 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลเอี๊ยะซาน (ลำตาจีน) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลเอี๊ยะซาน (ลำตาจีน)

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.ลำไทร

ถนน: เชื่อมสัมพันธ์

แขวง: โคกแฝด

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 206 คน

ประชากรหญิง: 185 คน

ประชากรรวม: 391 คน

จำนวนครัวเรือน: 99 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 84 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button