ชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลยากีน

Share

ชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลยากีน ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ซ.สุเหร่านูรุ้ลยากีน ถนน สังฆสันติสุข แขวง กระทุ่มราย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลยากีน มีประชากรชายจำนวน 290 คน และประชากรหญิงจำนวน 360 คน รวมเป็น 650 คน

ชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลยากีน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 101 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 87 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลยากีน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลยากีน

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7 ซ.สุเหร่านูรุ้ลยากีน

ถนน: สังฆสันติสุข

แขวง: กระทุ่มราย

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 290 คน

ประชากรหญิง: 360 คน

ประชากรรวม: 650 คน

จำนวนครัวเรือน: 101 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 87 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share