ชุมชนแผ่นดินทองนูรุสลาม (กุโบว์โต๊ะเยาะห์)

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองนูรุสลาม (กุโบว์โต๊ะเยาะห์) ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.กุโบว์โต๊ะเยาะห์สลาม ถนน เลียบวารี แขวง โคกแฝด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองนูรุสลาม (กุโบว์โต๊ะเยาะห์) มีประชากรชายจำนวน 410 คน และประชากรหญิงจำนวน 407 คน รวมเป็น 817 คน

ชุมชนแผ่นดินทองนูรุสลาม (กุโบว์โต๊ะเยาะห์) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 137 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 137 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองนูรุสลาม (กุโบว์โต๊ะเยาะห์) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองนูรุสลาม (กุโบว์โต๊ะเยาะห์)

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.กุโบว์โต๊ะเยาะห์สลาม

ถนน: เลียบวารี

แขวง: โคกแฝด

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 410 คน

ประชากรหญิง: 407 คน

ประชากรรวม: 817 คน

จำนวนครัวเรือน: 137 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 137 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button