ชุมชนแผ่นดินทองนูรุดดีน

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองนูรุดดีน ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1,2 ถนน เลียบคลองสิบสาม แขวง หนองจอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองนูรุดดีน มีประชากรชายจำนวน 219 คน และประชากรหญิงจำนวน 265 คน รวมเป็น 484 คน

ชุมชนแผ่นดินทองนูรุดดีน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 81 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 81 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองนูรุดดีน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองนูรุดดีน

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1,2

ถนน: เลียบคลองสิบสาม

แขวง: หนองจอก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 219 คน

ประชากรหญิง: 265 คน

ประชากรรวม: 484 คน

จำนวนครัวเรือน: 81 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 81 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button