ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฮาซ่านัย

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฮาซ่านัย ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ซ.ร.ร.สุเหร่าคลองสิบเอ็ด ถนน คู้ – คลองสิบ แขวง คลองสิบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฮาซ่านัย มีประชากรชายจำนวน 354 คน และประชากรหญิงจำนวน 513 คน รวมเป็น 867 คน

ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฮาซ่านัย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 310 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฮาซ่านัย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฮาซ่านัย

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11 ซ.ร.ร.สุเหร่าคลองสิบเอ็ด

ถนน: คู้ – คลองสิบ

แขวง: คลองสิบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 354 คน

ประชากรหญิง: 513 คน

ประชากรรวม: 867 คน

จำนวนครัวเรือน: 310 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button