ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลอะมาน

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลอะมาน ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนน สุวินทวงศ์ แขวง ลำต้อยติ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลอะมาน มีประชากรชายจำนวน 203 คน และประชากรหญิงจำนวน 212 คน รวมเป็น 415 คน

ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลอะมาน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 92 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 82 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลอะมาน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลอะมาน

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1

ถนน: สุวินทวงศ์

แขวง: ลำต้อยติ่ง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 203 คน

ประชากรหญิง: 212 คน

ประชากรรวม: 415 คน

จำนวนครัวเรือน: 92 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 82 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button