ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาอีม (แบนชะโด)

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาอีม (แบนชะโด) ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนดารุ้ลนาอีม ซ.ลัตตาเตี้ย ถนน มิตรไมตรี แขวง คู้ฝั่งเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาอีม (แบนชะโด) มีประชากรชายจำนวน 340 คน และประชากรหญิงจำนวน 283 คน รวมเป็น 623 คน

ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาอีม (แบนชะโด) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 118 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาอีม (แบนชะโด) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาอีม (แบนชะโด)

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนดารุ้ลนาอีม ซ.ลัตตาเตี้ย

ถนน: มิตรไมตรี

แขวง: คู้ฝั่งเหนือ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 340 คน

ประชากรหญิง: 283 คน

ประชากรรวม: 623 คน

จำนวนครัวเรือน: 118 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button