ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาซีฮะห์

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาซีฮะห์ ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8,9 ซ.สุเหร่าลำแขก ถนน สุวินทวงศ์ แขวง ลำผักชี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาซีฮะห์ มีประชากรชายจำนวน 511 คน และประชากรหญิงจำนวน 576 คน รวมเป็น 1,087 คน

ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาซีฮะห์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 197 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 197 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาซีฮะห์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาซีฮะห์

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8,9 ซ.สุเหร่าลำแขก

ถนน: สุวินทวงศ์

แขวง: ลำผักชี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 511 คน

ประชากรหญิง: 576 คน

ประชากรรวม: 1,087 คน

จำนวนครัวเรือน: 197 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 197 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button