ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฆอนี

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฆอนี ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ซ.สุเหร่าโต๊ะนิล ถนน สังฆสันติสุข แขวง กระทุ่มราย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฆอนี มีประชากรชายจำนวน 141 คน และประชากรหญิงจำนวน 151 คน รวมเป็น 292 คน

ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฆอนี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 62 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 47 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฆอนี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฆอนี

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 ซ.สุเหร่าโต๊ะนิล

ถนน: สังฆสันติสุข

แขวง: กระทุ่มราย

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 141 คน

ประชากรหญิง: 151 คน

ประชากรรวม: 292 คน

จำนวนครัวเรือน: 62 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 47 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button