ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลคอยรอต (เจียระดับ)

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลคอยรอต (เจียระดับ) ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน เลียบวารี แขวง โคกแฝด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลคอยรอต (เจียระดับ) มีประชากรชายจำนวน 103 คน และประชากรหญิงจำนวน 107 คน รวมเป็น 210 คน

ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลคอยรอต (เจียระดับ) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 55 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 42 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลคอยรอต (เจียระดับ) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลคอยรอต (เจียระดับ)

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: เลียบวารี

แขวง: โคกแฝด

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 103 คน

ประชากรหญิง: 107 คน

ประชากรรวม: 210 คน

จำนวนครัวเรือน: 55 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 42 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button