ชุมชนแผ่นดินทองดารุสซุนนี

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองดารุสซุนนี ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ถนน มิตรไมตรี แขวง หนองจอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองดารุสซุนนี มีประชากรชายจำนวน 166 คน และประชากรหญิงจำนวน 182 คน รวมเป็น 348 คน

ชุมชนแผ่นดินทองดารุสซุนนี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 77 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 77 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองดารุสซุนนี มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองดารุสซุนนี

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ถนน: มิตรไมตรี

แขวง: หนองจอก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 166 คน

ประชากรหญิง: 182 คน

ประชากรรวม: 348 คน

จำนวนครัวเรือน: 77 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 77 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button