ชุมชนแผ่นดินทองซอลีฮุ้ลมุสลีมีน (ลำต้นกล้วย)

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองซอลีฮุ้ลมุสลีมีน (ลำต้นกล้วย) ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวง โคกแฝด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองซอลีฮุ้ลมุสลีมีน (ลำต้นกล้วย) มีประชากรชายจำนวน 246 คน และประชากรหญิงจำนวน 229 คน รวมเป็น 475 คน

ชุมชนแผ่นดินทองซอลีฮุ้ลมุสลีมีน (ลำต้นกล้วย) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 73 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 52 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองซอลีฮุ้ลมุสลีมีน (ลำต้นกล้วย) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองซอลีฮุ้ลมุสลีมีน (ลำต้นกล้วย)

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย

ถนน: เชื่อมสัมพันธ์

แขวง: โคกแฝด

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 246 คน

ประชากรหญิง: 229 คน

ประชากรรวม: 475 คน

จำนวนครัวเรือน: 73 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 52 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button