ชุมชนแผ่นดินทองคู้บนพัฒนา

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองคู้บนพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.คู้บนพัฒนา ถนน มิตรไมตรี แขวง คู้ฝั่งเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองคู้บนพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 182 คน และประชากรหญิงจำนวน 191 คน รวมเป็น 373 คน

ชุมชนแผ่นดินทองคู้บนพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 73 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 70 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองคู้บนพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองคู้บนพัฒนา

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.คู้บนพัฒนา

ถนน: มิตรไมตรี

แขวง: คู้ฝั่งเหนือ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 182 คน

ประชากรหญิง: 191 คน

ประชากรรวม: 373 คน

จำนวนครัวเรือน: 73 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 70 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button