ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา

Share

ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน เลียบคลองลำไทร-สำตาจีน แขวง โคกแฝด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา มีประชากรชายจำนวน 389 คน และประชากรหญิงจำนวน 330 คน รวมเป็น 719 คน

ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: เลียบคลองลำไทร-สำตาจีน

แขวง: โคกแฝด

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 389 คน

ประชากรหญิง: 330 คน

ประชากรรวม: 719 คน

จำนวนครัวเรือน: 120 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share