ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตดีน

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตดีน ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5,6 ซ.หวังภักดี ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวง โคกแฝด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตดีน มีประชากรชายจำนวน 308 คน และประชากรหญิงจำนวน 356 คน รวมเป็น 664 คน

ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตดีน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 127 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตดีน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตดีน

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5,6 ซ.หวังภักดี

ถนน: เชื่อมสัมพันธ์

แขวง: โคกแฝด

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 308 คน

ประชากรหญิง: 356 คน

ประชากรรวม: 664 คน

จำนวนครัวเรือน: 127 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button