ชุมชนแป้นรักษา

Share Button

ชุมชนแป้นรักษา ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 34/11 หมู่ 2 ถนน – แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนแป้นรักษา มีประชากรชายจำนวน 307 คน และประชากรหญิงจำนวน 321 คน รวมเป็น 628 คน

ชุมชนแป้นรักษา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 117 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 117 หลัง ชุมชนแป้นรักษา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแป้นรักษา

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: บ้านเลขที่ 34/11 หมู่ 2

ถนน: –

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 307 คน

ประชากรหญิง: 321 คน

ประชากรรวม: 628 คน

จำนวนครัวเรือน: 117 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 117 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button