ชุมชนแป้นทองสัมพันธ์

Share Button

ชุมชนแป้นทองสัมพันธ์ ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 ถนน หทัยราษฎร์ แขวง สามวาตะวันตก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแป้นทองสัมพันธ์ มีประชากรชายจำนวน 164 คน และประชากรหญิงจำนวน 214 คน รวมเป็น 378 คน

ชุมชนแป้นทองสัมพันธ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 93 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 84 หลัง ชุมชนแป้นทองสัมพันธ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแป้นทองสัมพันธ์

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 13

ถนน: หทัยราษฎร์

แขวง: สามวาตะวันตก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 164 คน

ประชากรหญิง: 214 คน

ประชากรรวม: 378 คน

จำนวนครัวเรือน: 93 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 84 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button