ชุมชนแซ่ซิ้มสวนบน

Share

ชุมชนแซ่ซิ้มสวนบน ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ตากสิน 10 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง บุคคโล ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนแซ่ซิ้มสวนบน มีประชากรชายจำนวน 720 คน และประชากรหญิงจำนวน 876 คน รวมเป็น 1,596 คน

ชุมชนแซ่ซิ้มสวนบน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 350 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 328 หลัง ชุมชนแซ่ซิ้มสวนบน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแซ่ซิ้มสวนบน

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ตากสิน 10

ถนน: สมเด็จพระเจ้าตากสิน

แขวง: บุคคโล

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 720 คน

ประชากรหญิง: 876 คน

ประชากรรวม: 1,596 คน

จำนวนครัวเรือน: 350 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 328 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share