ชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข

Share Button

ชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.แจ้งวัฒนะ13,15 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข มีประชากรชายจำนวน 399 คน และประชากรหญิงจำนวน 435 คน รวมเป็น 834 คน

ชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 214 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 195 หลัง ชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข

เขต: หลักสี่

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.แจ้งวัฒนะ13,15

ถนน: แจ้งวัฒนะ

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 399 คน

ประชากรหญิง: 435 คน

ประชากรรวม: 834 คน

จำนวนครัวเรือน: 214 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 195 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button