ชุมชนแจ่มจันทร์

Share

ชุมชนแจ่มจันทร์ ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.แจ่มจันทร์ ถนน สุขุมวิท 63 แขวง คลองตันเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนแจ่มจันทร์ มีประชากรชายจำนวน 231 คน และประชากรหญิงจำนวน 167 คน รวมเป็น 398 คน

ชุมชนแจ่มจันทร์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 365 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 94 หลัง ชุมชนแจ่มจันทร์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแจ่มจันทร์

เขต: วัฒนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.แจ่มจันทร์

ถนน: สุขุมวิท 63

แขวง: คลองตันเหนือ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 231 คน

ประชากรหญิง: 167 คน

ประชากรรวม: 398 คน

จำนวนครัวเรือน: 365 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 94 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share