ชุมชนแจงร้อน

Share Button

ชุมชนแจงร้อน ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่1ถ.ราษฎร์บูรณระหว่างซ.ราษฎร์บูรณ33-35 ถนน ราษฎร์บูรณะ แขวง ราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนแจงร้อน มีประชากรชายจำนวน 185 คน และประชากรหญิงจำนวน 211 คน รวมเป็น 396 คน

ชุมชนแจงร้อน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 114 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 114 หลัง ชุมชนแจงร้อน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแจงร้อน

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่1ถ.ราษฎร์บูรณระหว่างซ.ราษฎร์บูรณ33-35

ถนน: ราษฎร์บูรณะ

แขวง: ราษฎร์บูรณะ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 185 คน

ประชากรหญิง: 211 คน

ประชากรรวม: 396 คน

จำนวนครัวเรือน: 114 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 114 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button