ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญ

Share Button

ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญ ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยแก้วสวัสดิ์และซอบใจบุญ หมู่ 16 ถนน หทัยราษฎร์ แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญ มีประชากรชายจำนวน 367 คน และประชากรหญิงจำนวน 397 คน รวมเป็น 764 คน

ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 181 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 147 หลัง ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญ

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยแก้วสวัสดิ์และซอบใจบุญ หมู่ 16

ถนน: หทัยราษฎร์

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 367 คน

ประชากรหญิง: 397 คน

ประชากรรวม: 764 คน

จำนวนครัวเรือน: 181 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 147 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button