ชุมชนแก้วงาม

Share Button

ชุมชนแก้วงาม ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถ. ประชาอุทิศ ถนน ประชาอุทิศ แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนแก้วงาม มีประชากรชายจำนวน 75 คน และประชากรหญิงจำนวน 94 คน รวมเป็น 169 คน

ชุมชนแก้วงาม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 65 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 32 หลัง ชุมชนแก้วงาม มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแก้วงาม

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ถ. ประชาอุทิศ

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 75 คน

ประชากรหญิง: 94 คน

ประชากรรวม: 169 คน

จำนวนครัวเรือน: 65 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 32 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button