ชุมชนแก้วกลม

Share Button

ชุมชนแก้วกลม ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.บุญมงคล ถนน พัฒนาการ แขวง บางขุนเทียน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนแก้วกลม มีประชากรชายจำนวน 226 คน และประชากรหญิงจำนวน 242 คน รวมเป็น 468 คน

ชุมชนแก้วกลม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 80 หลัง ชุมชนแก้วกลม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแก้วกลม

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.บุญมงคล

ถนน: พัฒนาการ

แขวง: บางขุนเทียน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 226 คน

ประชากรหญิง: 242 คน

ประชากรรวม: 468 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 80 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button