ชุมชนเอื้ออารีย์

Share Button

ชุมชนเอื้ออารีย์ ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อ่อนนุช 56 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเอื้ออารีย์ มีประชากรชายจำนวน 327 คน และประชากรหญิงจำนวน 391 คน รวมเป็น 718 คน

ชุมชนเอื้ออารีย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 215 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 134 หลัง ชุมชนเอื้ออารีย์ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเอื้ออารีย์

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อ่อนนุช 56

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 327 คน

ประชากรหญิง: 391 คน

ประชากรรวม: 718 คน

จำนวนครัวเรือน: 215 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 134 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button