ชุมชนเอี่ยมวุฒิ

Share Button

ชุมชนเอี่ยมวุฒิ ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.วุฒิสุข ถนน บางบอน 5 แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเอี่ยมวุฒิ มีประชากรชายจำนวน 105 คน และประชากรหญิงจำนวน 95 คน รวมเป็น 200 คน

ชุมชนเอี่ยมวุฒิ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 38 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 38 หลัง ชุมชนเอี่ยมวุฒิ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเอี่ยมวุฒิ

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.วุฒิสุข

ถนน: บางบอน 5

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 105 คน

ประชากรหญิง: 95 คน

ประชากรรวม: 200 คน

จำนวนครัวเรือน: 38 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 38 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button