ชุมชนเหนือวัดสีหไกรสร

Share Button

ชุมชนเหนือวัดสีหไกรสร ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดสีหไกรสร ถนน พรานนก แขวง บ้านช่างหล่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนเหนือวัดสีหไกรสร มีประชากรชายจำนวน 480 คน และประชากรหญิงจำนวน 520 คน รวมเป็น 1,000 คน

ชุมชนเหนือวัดสีหไกรสร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 90 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนเหนือวัดสีหไกรสร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเหนือวัดสีหไกรสร

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดสีหไกรสร

ถนน: พรานนก

แขวง: บ้านช่างหล่อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 480 คน

ประชากรหญิง: 520 คน

ประชากรรวม: 1,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 90 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button