ชุมชนเสาธง

Share Button

ชุมชนเสาธง ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเสาธง มีประชากรชายจำนวน 64 คน และประชากรหญิงจำนวน 53 คน รวมเป็น 117 คน

ชุมชนเสาธง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 32 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 26 หลัง ชุมชนเสาธง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเสาธง

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: ท่าข้าม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 64 คน

ประชากรหญิง: 53 คน

ประชากรรวม: 117 คน

จำนวนครัวเรือน: 32 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 26 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button