ชุมชนเสริมเพิ่มพูน

Share Button

ชุมชนเสริมเพิ่มพูน ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเสริมเพิ่มพูน มีประชากรชายจำนวน 150 คน และประชากรหญิงจำนวน 235 คน รวมเป็น 385 คน

ชุมชนเสริมเพิ่มพูน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 102 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 102 หลัง ชุมชนเสริมเพิ่มพูน มีกรรมการชุมชน 17 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเสริมเพิ่มพูน

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 150 คน

ประชากรหญิง: 235 คน

ประชากรรวม: 385 คน

จำนวนครัวเรือน: 102 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 102 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 17 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button