ชุมชนเสนาฯนิเวศโครงการ 1

Share Button

ชุมชนเสนาฯนิเวศโครงการ 1 ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน  แขวง ลาดพร้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเสนาฯนิเวศโครงการ 1 มีประชากรชายจำนวน 1,790 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,151 คน รวมเป็น 3,941 คน

ชุมชนเสนาฯนิเวศโครงการ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,923 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,784 หลัง ชุมชนเสนาฯนิเวศโครงการ 1 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเสนาฯนิเวศโครงการ 1

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: 

แขวง: ลาดพร้าว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,790 คน

ประชากรหญิง: 2,151 คน

ประชากรรวม: 3,941 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,923 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,784 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button