ชุมชนเศตะพราหมณ์

Share Button

ชุมชนเศตะพราหมณ์ ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เศตะพราหมณ์ ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง บางโพงพาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเศตะพราหมณ์ มีประชากรชายจำนวน 255 คน และประชากรหญิงจำนวน 262 คน รวมเป็น 517 คน

ชุมชนเศตะพราหมณ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 92 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 70 หลัง ชุมชนเศตะพราหมณ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเศตะพราหมณ์

เขต: ยานนาวา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เศตะพราหมณ์

ถนน: สาธุประดิษฐ์

แขวง: บางโพงพาง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 255 คน

ประชากรหญิง: 262 คน

ประชากรรวม: 517 คน

จำนวนครัวเรือน: 92 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 70 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button