ชุมชนเวฬุวันพัฒนา

Share Button

ชุมชนเวฬุวันพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเวฬุวันพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 319 คน และประชากรหญิงจำนวน 314 คน รวมเป็น 633 คน

ชุมชนเวฬุวันพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 168 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 143 หลัง ชุมชนเวฬุวันพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเวฬุวันพัฒนา

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: ฉลองกรุง

แขวง: ลำปลาทิว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 319 คน

ประชากรหญิง: 314 คน

ประชากรรวม: 633 คน

จำนวนครัวเรือน: 168 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 143 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button