ชุมชนเล็กเที่ยง

Share Button

ชุมชนเล็กเที่ยง ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 54 แยกเล็กเที่ยง ถนน สุขุมวิท 54 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเล็กเที่ยง มีประชากรชายจำนวน 372 คน และประชากรหญิงจำนวน 380 คน รวมเป็น 752 คน

ชุมชนเล็กเที่ยง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 168 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 131 หลัง ชุมชนเล็กเที่ยง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเล็กเที่ยง

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 54 แยกเล็กเที่ยง

ถนน: สุขุมวิท 54

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 372 คน

ประชากรหญิง: 380 คน

ประชากรรวม: 752 คน

จำนวนครัวเรือน: 168 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 131 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button