ชุมชนเลียบคลอง13

Share

ชุมชนเลียบคลอง13 ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 246

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก ถนน  แขวง หนองจอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเลียบคลอง13 มีประชากรชายจำนวน 304 คน และประชากรหญิงจำนวน 318 คน รวมเป็น 622 คน

ชุมชนเลียบคลอง13 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 99 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 99 หลัง ชุมชนเลียบคลอง13 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเลียบคลอง13

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 246

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก

ถนน: 

แขวง: หนองจอก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 304 คน

ประชากรหญิง: 318 คน

ประชากรรวม: 622 คน

จำนวนครัวเรือน: 99 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 99 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share