ชุมชนเลียบคลองมอญ

Share Button

ชุมชนเลียบคลองมอญ ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน เลียบคลองมอญ แขวง ทับยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเลียบคลองมอญ มีประชากรชายจำนวน 421 คน และประชากรหญิงจำนวน 437 คน รวมเป็น 858 คน

ชุมชนเลียบคลองมอญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 194 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 163 หลัง ชุมชนเลียบคลองมอญ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเลียบคลองมอญ

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: เลียบคลองมอญ

แขวง: ทับยาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 421 คน

ประชากรหญิง: 437 คน

ประชากรรวม: 858 คน

จำนวนครัวเรือน: 194 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 163 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button