ชุมชนเลียบคลองมหาศร

Share Button

ชุมชนเลียบคลองมหาศร ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ริมคลองมหาศร ถนน – แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเลียบคลองมหาศร มีประชากรชายจำนวน 200 คน และประชากรหญิงจำนวน 220 คน รวมเป็น 420 คน

ชุมชนเลียบคลองมหาศร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 62 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 62 หลัง ชุมชนเลียบคลองมหาศร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเลียบคลองมหาศร

เขต: หนองแขม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ริมคลองมหาศร

ถนน: –

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 200 คน

ประชากรหญิง: 220 คน

ประชากรรวม: 420 คน

จำนวนครัวเรือน: 62 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 62 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button