ชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา

Share Button

ชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา มีประชากรชายจำนวน 340 คน และประชากรหญิงจำนวน 375 คน รวมเป็น 715 คน

ชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 156 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 168 หลัง ชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 340 คน

ประชากรหญิง: 375 คน

ประชากรรวม: 715 คน

จำนวนครัวเรือน: 156 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 168 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button