ชุมชนเลิศสุขสม

Share Button

ชุมชนเลิศสุขสม ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน  แขวง บางด้วน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเลิศสุขสม มีประชากรชายจำนวน 316 คน และประชากรหญิงจำนวน 311 คน รวมเป็น 627 คน

ชุมชนเลิศสุขสม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 110 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนเลิศสุขสม มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเลิศสุขสม

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: 

แขวง: บางด้วน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 316 คน

ประชากรหญิง: 311 คน

ประชากรรวม: 627 คน

จำนวนครัวเรือน: 110 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button