ชุมชนเรือนไทยพัฒนา

Share Button

ชุมชนเรือนไทยพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ถนน ถ.วัจนะ แขวง จอมทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนเรือนไทยพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 342 คน และประชากรหญิงจำนวน 288 คน รวมเป็น 630 คน

ชุมชนเรือนไทยพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 260 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 65 หลัง ชุมชนเรือนไทยพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเรือนไทยพัฒนา

เขต: จอมทอง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8

ถนน: ถ.วัจนะ

แขวง: จอมทอง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 342 คน

ประชากรหญิง: 288 คน

ประชากรรวม: 630 คน

จำนวนครัวเรือน: 260 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 65 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button